U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PROJECTFONDS VOOR VRIJESCHOLEN ZUID-LIMBURG

STICHTING PVL 

De statutaire doelstelling :

"Het doel van de stichting is het in algemene zin bevorderen van de uitgangspunten en het gedachtengoed van de grondslag van het vrijeschoolonderwijs en de vrije school gemeenschap in Zuid-Limburg, een en ander in meest brede zin van het woord.    

De stichting tracht dit doel met name te bereiken door: het stimuleren en financieren van projecten die worden uitgevoerd voor, door of met één van de scholen voor voortgezet vrijeschool onderwijs in Maastricht en Heerlen, zijnde het Bernard Lievegoed College en de Vrijeschool Parkstad. En dan met name het stimuleren en financieren van projecten die zich richten op (natuur)educatie, kunst, cultuur, milieu, natuur, duurzaamheid, recreatie, ambacht en welzijn."

 

Samenstelling bestuur:

Aernout Henny - voorzitter

Nathalie Nagy - secretaris

Marc Hermans - penningmeester

Richard Besemer - vice-voorzitter

De bestuursfunctie is conform de statuten een onbezoldigde functie.

 

De volledige statuten kunt u hier raadplegen.

 

 

Ontstaan van de PVL.

Het BLC in Maastricht en de VSP in Heerlen worden al sinds hun oprichting financieel ondersteund door Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL). De reden hiervoor is dat - net als bij alle andere vrijescholen in ons land - de overheidsbekostiging onvoldoende is om een volwaardig vrijeschoolaanbod op te scholen aan te kunnen bieden. De scholen gebruiken het geld dat zij van de VVL ontvangen om ongesubsidieerde vrijeschool vakken (kunst, smeden, houtbewerken, textiele vormen, drama) mogelijk te maken, docenten in het vrijeschoolonderwijs op te leiden en te coachen en om de extra kosten te dekken die verbonden zijn aan het splitsen van de klassen voor de typische vrijeschool vakken

De VVL had daarnaast in de afgelopen jaren langzaam een vermogen opgebouwd dat als bestemming had het verrijken van de te verwachten nieuwbouw voor het BLC met een uitgebreide aula met podium waar voorstellingen gegeven zouden kunnen worden. Dit omdat een dergelijke faciliteit heel belangrijk is voor een vrijeschool en omdat verwacht werd dat dit niet vanuit de overheidsbekostiging gerealiseerd zou kunnen worden.

Het afgelopen jaar is echter duidelijk geworden dat een geplande nieuwbouw voor het BLC de komende jaren niet meer te verwachten is, als het al doorgaat. Te lang en te onzeker om daarvoor het vermogen nog langer aan te houden. Daarom heeft de VVL ervoor gekozen het vermogen te gebruiken om door middel van financiering projecten en activiteiten mogelijk te maken die door of met een van beide scholen uitgevoerd worden.

Aangezien dit wezenlijk verschilt van de kernactiviteit van de VVL - zijnde het onderwijs zélf te financieren en te versterken - is vanwege de transparantie en duidelijk ervoor gekozen om voor dit doeleind een separaat fonds in het leven te roepen, wat uiteindelijk de PVL is geworden. De PVL is in de loop van schooljaar 2020-2021 opgericht en actief geworden.